REGULAMIN KORZYSTANIA  I ŚWIADCZENIA USŁUG W  SERWISIE EDUKACYJNYM REPETITIO 

Zawartość:  

§1. INFORMACJE OGÓLNE
§2. DEFINICJE
§3. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG
§4. ZASADY TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA ZESTAWÓW WŁASNYCH       UŻYTKOWNIKÓW
§5. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA
§6. PŁATNOŚCI
§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
§8. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§1 . INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.) i jest dostępny  nieodpłatnie w każdym czasie w Serwisie w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i sporządzenie jego wydruku za pośrednictwem Serwisu.
 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Użytkowników będących jednocześnie Konsumentami w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.), przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Wszystkie materiały Administratora Serwisu zawarte w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r. (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 ze zm.).

§2. DEFINICJE

Ilekroć w niniejszym Regulaminie występują określenia pisane wielką literą należy je rozumieć w następujący sposób:

 1. Administrator – właściciel i operator Serwisu eRepetitio dostępnego pod adresem www.eRepetitio.com - euroLINK Rajmund Sawka, ul. Aksamitna 15, 21-002 Marysin, tel. 602 346 597, e-mail office@eRepetitio.com , NIP 7121563792, REGON 432661827 zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego do Spraw gospodarki.
 2. Aplikacja – oprogramowanie dostępne do pobrania przez Użytkownika na platformie AppStore i Android Market, instalowane w Urządzeniu Mobilnym, umożliwiające korzystanie z Serwisu na Urządzeniach Mobilnych w funkcjonalności odpowiadającej Aplikacjom.
 3. Dane Osobowe – dane osobowe w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997  (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) dotyczące Użytkownika, zgromadzone przez Administratora udostępnione poprzez wypełnienie formularza Rejestracyjnego służącego do założenia Konta Użytkownika i przetwarzane przez Administratora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Dostawca Systemu Płatności – wskazani w niniejszym Regulaminie operatorzy Systemu Płatności odpowiadający za prawidłowość realizacji usługi przekazu płatności dokonanych przez Użytkowników na rzecz Administratora.
 5. Klient - Użytkownik, który dokonuje zakupu dostępu do płatnych Usług Serwisu.
 6. Konto – przestrzeń użytkowa w Serwisie, udostępniona Użytkownikowi w celu umieszczenia swoich Treści oraz Danych Osobowych w celu korzystania z Serwisu oraz w celu zawarcia Umowy. Konto podstawowe jest bezpłatne, dostęp do innych kont jest możliwy po opłaceniu Subskrypcji.
 7. Login – identyfikator Użytkownika podany w formularzu Rejestracji w czasie zakładania Konta umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu.
 8. Rejestracja – działanie Użytkownika mające na celu założenie bezpłatnego Konta dokonane przy wykorzystaniu strony Rejestracyjnej dostępnej w Serwisie.
 9. Regulamin – niniejszy Regulamin korzystania z Serwisu oraz świadczenia Usług przez Administratora.
 10. Serwis – platforma informatyczna podłączona do sieci Internet, dostępna drogą elektroniczną umożliwiająca Użytkownikom korzystanie ze świadczonych przez Administratora Usług dostępna za pośrednictwem witryny internetowej eRepetitio.com oraz za pośrednictwem Aplikacji zainstalowanych na Urządzeniach Mobilnych Użytkowników.
 11. Subskrypcja – ograniczony w czasie dostęp do płatnych Usług w Serwisie.
 12. System Płatności – usługa przekazu płatności za świadczone za pośrednictwem Serwisu Usługi.
 13. Treści – Zestawy Własne Użytkowników oraz Zestawy Administratora.
 14. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem.
 15. Urządzenie Mobilne – przenośne urządzenia elektroniczne pozwalające na odbieranie, przetwarzanie i wysyłanie danych bez konieczności utrzymywania przewodowego połączenia z siecią Internet działające w oparciu o system operacyjny iOS lub Android.
 16. Usługa – wszelkie usługi bezpłatne oraz płatne świadczone przez Administratora drogą elektroniczną dostępne poprzez przeglądarkę internetową oraz Aplikacje, w szczególności polegające na: 
  1. udostępnieniu Użytkownikowi możliwości dostępu do Serwisu oraz korzystania z Serwisu pod warunkiem założenia Konta 
  2. Umożliwieniu tworzenia Zestawów Własnych Użytkownika, modyfikowania ich i udostępniania ich innym Użytkownikom
  3. Wyszukiwania w systemie Zestawów Własnych Użytkowników oraz Zestawów Administratora i korzystanie z nich na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
 17. Użytkownik – osoba fizyczna, prawna jak również jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, które zarejestruje się w Serwisie i korzysta z bezpłatnego Konta Serwisu oraz z Zestawów Własnych Użytkowników udostępnionych innym Użytkownikom oraz z bezpłatnych Zestawów Administratora .
 18. Zamówienie – złożona przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oferta zawarcia umowy kupna od Administratora Usług płatnych.
 19. Zestawy Administratora – bezpłatne lub płatne treści tekstowe, zdjęcia lub obrazki umieszczone w Serwisie przez Administratora oznaczone jako „autor: Repetitio”.
 20. Zestawy Własne Użytkowników - treści tekstowe, zdęcia lub obrazki umieszczone przez Użytkownika w Serwisie w ramach Konta przy użyciu przeglądarki internetowej lub Aplikacji.

§3. RODZAJ I ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

 1. Warunkiem dostępu do Serwisu jest założenie przez Użytkownika indywidualnego bezpłatnego Konta poprzez Rejestrację Użytkownika polegającą na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www.eRepetitio.com/pl/signup i wyrażenie zgody na treść Regulaminu dostępnego na jednej ze stron Serwisu. Wypełnienie formularza rejestracji oraz utworzenie konta jest tożsame ze złożeniem przez Użytkownika oświadczenia, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz w pełni akceptuje jego postanowienia.
 2. W celu założenia Konta Użytkownika Użytkownik musi posiadać założone i aktywne konto poczty elektronicznej.
 3. W procesie rejestracji Użytkownik podaje m.in. swój adres e-mail, oraz samodzielnie wybiera swój Login i hasło na podstawie których jest identyfikowany w Serwisie.
 4. Korzystanie z Usług Serwisu i podanie informacji koniecznych do Rejestracji Użytkownika jest dobrowolne.
 5. Użytkownik oświadcza, że nazwa jego Loginu nie narusza praw osób trzecich. Login Użytkownika nie może być  powszechnie uważany za wyrażenie rasistowskie, niecenzuralne, niezgodne z dobrymi obyczajami lub obraźliwe dla innych Użytkowników.
 6. Użytkownik w ramach Usług Serwisu może m.in.: 
  1. Korzystać z Treści bezpłatnych udostępnionych przez Administratora oraz innych Użytkowników
  2. Tworzyć Zestawy Własne Użytkownika i udostępniać je innym Użytkownikom
  3. Wykupić Subskrypcję do płatnych Zestawów Administratora
  4. Wykupić Subskrypcję do Konta płatnego
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany bezpłatnych Zestawów Administratora na płatne Zestawy Administratora.  O takiej zmianie zostaną poinformowani Użytkownicy korzystający z tych Zestawów Administratora, do których dostęp będzie ulegał zmianie pocztą elektroniczną lub informacją na stronach Serwisu. Niewykupienie Subskrypcji uprawniającej do kontynuacji korzystania z takiego Zestawu Administratora jest równoznaczny z rezygnacją z dalszego korzystania z niego.
 8. Dostęp do zasobów Serwisu oraz opłacenie dostępu do Usług Serwisu jest możliwy pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik następujących minimalnych wymagań technicznych: 
  1. prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce
  2. akceptacji plików cookies
 9. Użytkownik nie ma prawa do powielania, modyfikacji, rozpowszechniania, kompilacji, adaptacji, tłumaczenia Zestawów Administratora.
 10. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się do Administratora Serwisu korzystając z formularza kontaktowego.
 11. Zgłoszenie przez Użytkownika wniosku o usunięcie przez Administratora danych osobowych podawanych w  formularzu Rejestracyjnym powoduje, że dalsze świadczenie Usług w Serwisie jest niemożliwe z przyczyn technicznych i w związku z tym równoważne z usunięciem Konta tego Użytkownika.
 12. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. korzystania z Serwisu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
  2. niedostarczania i nieumieszczania w Serwisie treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających i naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści pornograficzne, rasistowskie, niecenzuralne, niezgodne z dobrymi obyczajami lub obraźliwe dla innych Użytkowników.
  3. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
  4. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Administratora Serwisu
  5. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Serwisu niezamówionej informacji handlowej i reklamowej oraz działań mających na celu uniemożliwienie działania Serwisu oraz odczytanie Danych Osobowych innych Użytkowników,
  6. nieprzenoszenie praw do korzystania z Konta na osoby trzecie,
  7. Uaktualniania swoich danych kontaktowych w zakładce „Zmień dane konta”, a w szczególności adresu e-mail, który służy do kontaktów pomiędzy Administratorem Serwisu i Użytkownikiem. Komunikaty wysyłane przez Administratora Serwisu, które nie dotrą do Użytkownika z powodu zmiany jego adresu e-mail uważa się za dostarczone.
 13. Użytkownik ma prawo do opublikowania danych na temat swojej osoby innym Użytkownikom. Dane te będą widoczne dla innych zarejestrowanych w Serwisie Użytkowników. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje ujawnienia tego typu danych.
 14. W przypadku korzystania z Konta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu Użytkownik zostanie powiadomiony o tym przez Administratora i poproszony o usunięcie przyczyn zastrzeżeń w terminie 14 dni. Informacja taka zostanie wysłana do Użytkownika na adres e-mail podany w formularzy Rejestracyjnym. Jeżeli Użytkownik nie usunie przyczyn zastrzeżeń w terminie 14 dni od daty wysłania informacji o zastrzeżeniach Administrator może usunąć Konto Użytkownika wraz z jego zawartością. Osoba, której Konto zostało usunięte z powodu korzystania z Konta w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody Administratora Serwisu.
 15. Użytkownikowi, którego Konto zostało usunięte, nie przysługują żadne roszczenia ani odszkodowania.
 16. Administrator może usunąć Konto Użytkownika pozostawiając Zestawy Własne Użytkownika w Serwisie w przypadku gdy Użytkownik Konta bezpłatnego nie logował się do swojego konta przez 180 kolejnych dni. Taki Użytkownik może w każdej chwili założyć ponownie Konto.

§4. ZASADY TWORZENIA I UDOSTĘPNIANIA ZESTAWÓW WŁASNYCH UŻYTKOWNIKÓW

 1. Użytkownik może tworzyć Własne Zestawy Użytkownika w ramach Serwisu i może go udostępnić innym Użytkownikom na zasadach objętych postanowieniami niniejszego Regulaminu. Autorzy Zestawów Własnych Użytkownika oświadczają, że są autorami tych zestawów i zamieszczone w nich treści są zgodne z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Autor Zestawu Własnego Użytkownika, który wyrazi zgodę na jego udostępnienie w Serwisie poprzez zaznaczenie pola „Udostępnij innym ten zestaw” oświadcza, że wyraża bezterminową zgodę na jego udostępnienie innym Użytkownikom Serwisu na stronie internetowej oraz w Aplikacjach przez Administratora Serwisu jak i jego ewentualnych partnerów.
 3. W Serwisie nie wolno umieszczać: 
  1. materiałów zawierających treści propagujące przemoc, zniesławiające i naruszające dobra osobiste i inne prawa osób trzecich, treści pornograficzne, rasistowskie, niecenzuralne, niezgodne z dobrymi obyczajami lub obraźliwe dla innych Użytkowników.
  2. materiałów o charakterze reklamowym i handlowym.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do uniemożliwienia udostępniania Zestawów Własnych Użytkowników innym Użytkownikom w przypadku gdy zestaw własny zawiera:
  1. Treści opisane w ust. 3 powyżej
  2. Inne treści niezgodne z prawem
  3. Treści niezgodne z prawdą, nieaktualne lub treści o znikomej jakości.
 5. Twórcom oraz Użytkownikom korzystającym z Zestawów Własnych Użytkowników, których udostępnianie zostało uniemożliwione przez Administratora nie przysługują żadne roszczenia.
 6. Administrator nie uczestniczy w tworzeniu Zestawów Własnych Użytkowników a jedynie umożliwia stworzenie oraz udostępnienie innym Użytkownikom treści takich zestawów.
 7. Twórca Zestawów Własnych Użytkowników oświadcza, że posiada prawa autorskie do stworzonych przez siebie i umieszczonych w zasobach Serwisu zestawów. Administrator nie rości sobie praw autorskich do Zestawów Własnych Użytkowników.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany tagów (oznaczników służących do wyszukiwania zestawów) zestawu, który został udostępniony innym Użytkownikom w celu umożliwienia odnalezienia zestawu innym Użytkownikom.
 9. Autor zestawu własnego może go dowolnie modyfikować. (Kasowanie? Nie ma możliwości usuwania zestawu własnego z systemu, który został udostępniony innym Użytkownikom, ze względu na innych Użytkowników, którzy mogą korzystać z zestawu.)
 10. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki usunięcia Zestawu Własnego Użytkownika przez jego twórcę.
 11. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki decyzji podjętych przez Użytkowników na podstawie korzystania z udostępnionych Zestawów Własnych Użytkownika.

§5. WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

 1. Użytkownik może bez żadnych zobowiązań korzystać z darmowego dostępu do Serwisu  poprzez m.in. tworzenie Konta bezpłatnego, wyszukiwanie i korzystanie z zestawów udostępnionych przez innych Użytkowników oraz tworzenie i udostępnianie innym Użytkownikom zestawów własnych.
 2. Użytkownik nie jest zobowiązany do dokonania zakupu Usług płatnych oferowanych przez Serwis aby móc korzystać z Serwisu.
 3. Serwis prowadzi sprzedaż Usług na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Serwis oferuje dostęp płatny do następujących Usług:
  1. wybranych Zestawów Administratora
  2. wybranych rodzajów Kont Użytkowników
 5. W celu zakupienia Usług płatnych Klient  powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
 6. Zamówienia na Usługi płatne można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.eRepetitio.com .
 7. Realizacja zamówienia następuje automatycznie po zaakceptowaniu płatności przez System Płatności.
 8. Informacje o Usługach płatnych podane na stronach internetowych Serwisu stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Serwisu Usługami, Serwis podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

§6. PŁATNOŚCI

 1. Ceny podane w Serwisie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 2. Opłaty za dostęp do Kont płatnych oraz za dostęp do płatnych Zestawów Administratora dokonywane są za poprzez serwisy operatorów płatności internetowych: PayU oraz PayPal. Opłaty za dostęp do płatnych Zestawów Administratora mogą być dodatkowo dokonywane poprzez płatności w sklepach AppStore i Google Play przy korzystaniu z Aplikacji.
 3. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.
 4. Wyboru płatności dokonuje Klient podczas składania Zamówienia.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Usług.
 6. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Usług objętych jakąkolwiek formą promocji.

§7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy pod warunkiem, że nie zaczął jeszcze korzystać z usługi. Wzór odstąpienia zawiera załącznik nr.1.
 2. Administrator gwarantuje zwrot ceny Usługi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w formularzu odstąpienia od umowy..
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez Klienta jest wyłączone w przypadku
  1. rozpoczęcia – za zgodą Klienta – świadczenia usług przez www.eRepetitio.com , przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
  2. świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone
 4. Klient oświadcza, że ma świadomość, że rozpoczęcie korzystania z usługi spowoduje, że prawo do odstąpienia od umowy nie będzie mu przysługiwało.

§8. REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Serwisu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Użytkowników.
 2. Administrator jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Usług zakupionych przez tego konsumenta, w zakresie określonym ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 3. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Administratora o wszelkich zauważonych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 4. Reklamacje w zakresie świadczenia usług Użytkownik może zgłaszać pocztą elektroniczną na adres office@eRepetitio.com lub przy użyciu formularza kontaktowego lub pod nr telefonu 602 346 597.
 5. W reklamacji Użytkownik powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu.
 6. Administrator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Użytkownika, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników zarówno na stronie internetowej Serwisu jak i pocztą elektroniczną z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni. Zamówienia na Usługi złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
 2. Użytkownicy mają prawo zaakceptować zmiany w Regulaminie lub odstąpić od Umowy bez nakładania na nich dodatkowych obciążeń.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.), oraz przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2014 r.

Otwórz Regulamin w oddzielnym oknie
Załącznik - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy